menumenu
ankieta

Gdzie spędziłeś wakacje?

Pokaż wyniki
ankieta
  • Odwiedziło nas: 95207 osób
  • Do końca roku: 276 dni
  • Do wakacji: 88 dni

Poinformuj znajomych o istnieniu strony, przez kliknięcie w link poleć nas..

Logo BIP

Rekrutacja

Jesteś tu: » Przedszkole nr 9 w Nysie » Rekrutacja

    

 UWGA ! POSIADAMY 49 WOLNYCH MIEJSC NA NOWY ROK SZKOLNY 2015/16

 

Postępowanie rekrutacyjne do placówek wychowania przedszkolnego , których organem prowadzącym jest Gmina Nysa na rok szkolny 2015 / 2016.

odbywa się wg następującego harmonogramu:

 

 

Zarządzenie Nr 25

 

Dyrektora Przedszkola nr 9 w Nysie

 

z dnia 25.03.2015r

 


w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów.

 

 

 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. Poz. 7), w uzgodnieniu z Burmistrzem Nysy, zarządza się, co następuje:

 

§ 1.Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola nr 9 w Nysie  na rok szkolny 2015/2016;

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

 

Termin postępowania uzupełniającego

 

1.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu

 

 

20 marca br.

 

 

 

2

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola

od 27 marca

do 13 kwietnia 2015 r.

 

 

3

Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego

od14 kwietnia do 20 kwietnia 2015 r

 

4

Przekazanie drogą elektroniczną ,w celu weryfikacji

na adres  gzo@gzo.nysa.pl listy kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do danej placówki

21 kwietnia 2015 r

 

 

5

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów 

 

 

24 kwietnia br.

 

 

 

   

 

6

Podanie do publicznej wiadomości

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

 19 czerwca

 

 

 

 

7

Postępowanie uzupełniające

od 24 sierpnia do 28 sierpnia

 

 

8.

Składanie wniosków

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia

podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

9.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty 

złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

10.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu

otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

11.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2015/2016.

 

                                                                                                                                                                                               Dyrektor Przedszkola nr 9 w Nysie

                                                                                                                                                                                               w Nysie

                                                                                                                                                                                                Elżbieta Tęczar

 

                                                            

                                                                                                                                                                                                 

 

    Zasady rekrutacji

    Dzieci kwalifikowane są  wg kryterium I i kryterium II

    KRYTERIUM I - Pierszeństwo przyjęcia mają dzieci z Kryterium I  :

     Kryteria rekrutacji        (art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty ):
    

     Pod uwagę jest brana:
         • wielodzietność rodziny kandydata
         • niepełnosprawność kandydata
         • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
         • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
         • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
         • samotne wychowywanie kandydata przez rodzica
         • objęcie kandydata pieczą zastępczą

         oraz     *  dzieci 5 letnie

                     * dzieci 4 letnie

                     * dzieci ,które już uczęszczają do przedszkola
   
    Kryterium II zostanie podane po Uchwale RM  27.03.2015 r.
  

 

 


 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

LISTA  DZIECI 

ZAKWALIFIKOWANYCH  Z  I  KRYTERIUMLISTA  DZIECI

ZAKWALIFIKOWANYCH  Z  II  KRYTERIUM 

LISTA  DZIECI  NIEZAKWALIFIKOWANYCH 

LISTA  DZIECI 

ZAKWALIFIKOWANYCH 

KONTYNUUJĄCYCH 

WYCHOWANIE  PRZEDSZKOLNE


 


 REKRUTACJA  DZIECI

 


Zapisy na rok szkolny 2015/2016 twać będą od 27.03.2015 roku do 13.04.2015 roku.

 

          Kryteria naboru , skład komisji rekrutacyjnej podane zostaną do publicznej wiadomości po uchwaleniu  przez Radę

   

          Miejską uchwały w sprawie naboru do przedszkoli na  rok szkolny 2015/16

       

 

 

!!! UWAGA ZMIANY !!!


 

1. Rodzice dzieci przyjętych w bieżącym roku szkolnym wypełniają tylko deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danej placówce w terminie na 7 dni przed rekrutacją.

 

Deklaracja dostępna jest tutaj.


 

2. Rodzice kandydatów na przedszkolaków składają wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola/ w 3 egzemplarzach / wraz z załącznikami, np.: zaświadczenia o zatrudnieniu obojga rodziców i inne wyszczególnione w III punkcie wniosku.

 

Wniosek dostępny jest tutaj.

 

 

3. Przebieg i terminy postępowania rekrutacyjnego- zostanie podany po 26 .03.2015

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

 

Termin postępowania uzupełniającego

1.

 

Składanie wniosków wraz z załącznikami

 

OD 27.03.-13.04

 

2.

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 24 .04.2015  

3.

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

19.06.2015

4.

 

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i

nieprzyjętych

5.

 

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

6.

 

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

 

 do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

7.

 

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

 

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej4. Ustala się również dodatkowe kryteria przyjmowania dzieci do Przedszkola:


~ dzieci, których oboje rodzice/opiekunowie prawni są zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu, prowadzą własną firmę, studiują lub uczą się w trybie dziennym;

~ dzieci, których rodzice deklarują czas pobytu dziecka w przedszkolu ponad realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

~ dzieci, których rodzeństwo kontynuuje edukację w danej placówce;

~ dzieci, których rodzice/opiekunowie wybrali przedszkole najbliższe miejsca zamieszkania lub pracy rodziców.


 

5. Uwaga! Data wpływu wniosku nie decyduje o kolejności przyjęcia dziecka do Przedszkola tylko kryteria punktowe.

 
 

 


 

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Robocamp Megamatma