Kalendarium

Niedziela, 2017-09-24

Imieniny: Dory, Gerarda

Statystyki

 • Odwiedziny: 167225
 • Do końca roku: 98 dni
 • Do wakacji: 271 dni
Jesteś tutaj: Start / Dla rodziców

Dla rodziców

 

                                 WYKAZ PLACÓWEK DYSPONUJĄCYCH WOLNYMI MIEJSCAMI

 

DLA DZIECI

 

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

NAZWA PLACÓWKI

WOLNE MIEJSCA NA 5 GODZIN

WOLNE MIEJSCA NA CAŁY DZIEŃ

Przedszkole nr 10

 

8

SP Rusocin

10

 

SP Koperniki

10

 

SP Hajduki Nyskie

10

 

SP Kępnica

3

 

Przedszkole nr 12

5

 

SP nr 5

20

20

 

SP Goświnowice

3

 

 

 

REKRUTACJA  DO PRZEDSZKOLI 

PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ NYSA

NA  ROK  SZKOLNY  2017/2018 

  Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych podana zostanie 25.04.2017 r. do godz. 15:00 w holu przedszkola , lista jest zgodna z listą dzieci zakwalifikowanych ,powiększona o 4 nazwiska. Lista dzieci nie może być podana na stronie www z powodu braku pisemnej zgody od rodziców na publikację nazwiska.

         

 

Protokół z posiedzenia Komisju Rekrutacyjnej z dnia 11.04.2017 r.

Lista kandydatów zakwalifikowanych z deklaracji

Tutaj Wniosek na rok szkolny 2017/2018 pdf

 

                                                                          Zarządzenie nr 1038/2017

                                                                               BURMISTRZA NYSY

                                                                            z dnia  9 marca 2017 r.

                                                                                                                                          

                                                                                     DZIENNIK UCHWAŁ

                                                                             WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

                                    Uchwała Rady Miejskiej w Nysie w sprawie okreslenia kryteriów naboru

                                                                  do publicznego przedszkola

                                                                              13.03.2017

 

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniajacym do przedszkoli oraz oddziałaów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nysa w roku szkolnym 2017/2018

Na podstawie art.154 ust.1 oraz art. 152 ustawy z dnia 14n grudnia 2016 r.Prawo oświatowe ( Dz.U. Z 2017 r. poz.59 ) w zwizku z art.204 ust.1 punkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę -Prawo oświatowe ( Dz.U. Z 2017 r., poz.60 ) zarządzam ,co następuje :

                                                                                                 & 1

Ustala się następujące terminy w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017 /2018 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach , dla których organem prowadzacym jest Gmina Nysa :

1) wydawanie wniosków o przyjęcie do przedszkola -termin: od 13:03.2017 r. do 24.03.2017 r..,

2) składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola  wraz z załacznikami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym- termin : od 27.03.2017 r . do 7.04.2017 r.,

3) weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających  spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym -termin : od 10.04.2017 r. do 13.04.2017 r.,

4) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych -termin : 14.04.2017 r.,

5) dokonanie przez rodzica ( prawnego opiekuna ) ostatecznego wyboru przedszkola - w przypadku złożenia w procesie rekrutacyjnym wniosku o przyjęcie dziecka do dwóch lub trzech przedszkoli.Złożenie  oświadczenia woli o wyborze przedszkola dla dziecka na rok szkolny 2017/2018 jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsc w pozostałych przedszkolach , do których rodzic ( prawny opiekun ) dziecka złożył wniosek -termin : od14.04 2017 r. do 21 .04.2017r.

6) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc -termin: 25.04.2017 r. godz.15:00 ,

7) składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia - termin: do 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ,

 8) przygotowanie i wydanie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia ,

9) złożenie przez rodzica ( prawnego opiekuna ) do dyrektora  przedszkola/szkoły odwołania od  rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej - termin : do 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy ,

10) rozpatrzenieodwołania przez dyrektora -termin: do 7 dnia złożenia odwołania ,

11) na  rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola/ szkoły rodzicom ( prawnym opiekunom )przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

                                                                                               &2

Określa sie wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola , oddziału przedszkolnego przy szkole stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia

                                                                                              & 3

Rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola oraz danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub w tym oddziałe przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego .

                                                                                             & 4

Wykonanie zarządzenia powierza sie dyrektorom gminnych przedszkoli , zespołów szkolno- przedszkolnych oraz szkól podstawowych z oddziałami przedszkolnymi

 

                                                                                            & 5

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu oraz na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych przedszkoli , zespołów szkolno- przedszkolnych oraz szkoł podstawowych z oddziałami przedszkolnymi.

                                                                                            & 6

Zarządzenie wchodzi w życie z diem podpisania .

 

 

                                                                                                                        BURMISTRZ NYSY

                                                                                                                          Kordian Kolbiarz

 

 

 

DYŻURY WAKACYJNE PRZEDSZKOLI I ŻŁOBKÓW - 2017 r.

LIPIEC

SIERPIEŃ

1. Przedszkole nr 14

1. Przedszkole nr 10

2. Przedszkole nr 12

2. Przedszkole nr 8

3. Przedszkole nr 5

3. Przedszkole nr 6

4. Przedszkole nr 9

4. Przedszkole nr 1

Żłobek nr 2

Żłobek nr 1

 

 

 

 1. Terminy zgłoszenia dziecka na pobyt wakacyjny:

 

 • do 15 marca 2017 r. w przedszkolach macierzystych;

 • 20 marca – 31 marca 2017 r. w przedszkolach innych niż macierzyste.

 

 1. Rodzice zgłaszają pobyt dziecka w przedszkolu macierzystym na miesiąc, w którym to przedszkole pełni dyżur.

 2. Rodzice dzieci zgłaszanych do placówek innych niż macierzyste zgłaszają się bezpośrednio do placówek pełniących dyżur w miesiącu, którego dotyczy zgłoszenie. Zgłoszenie dziecka na okres wakacyjny do placówki innej niż macierzysta wymaga zawieszenia umowy w placówce macierzystej na czas korzystania z innego przedszkola.

 3. Rodzice dzieci zgłaszanych do placówek innych niż macierzyste wypełniają „Wniosek
  o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola”.

 4. Pobyt wakacyjny dotyczy dzieci przebywających w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie.

 

 

 

 Nowa  misja przedszkola na lata  2016-2020      Żyj   w zgodzie z przyrodą

 I Nasze przedszkole :

- zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne

- dba o dobre samopoczucie dziecka ,wzmacnia poczucie jego wartości i uczy szacunku do innych ,

- inspiruje do samodzielnego działania , poznawania świata i nabierania doświadczeń przez dzieci,

- dostosowuje metody pracy do konkretnych sytuacji i potrzeb dziecka ,

- wychowuje wrażliwego odbiorcę literatury i sztuki

- umożliwia prezentację osiągnięć dzieci w środowisku ,

 - przygotowuje dziecko do przezywania sukcesu ,ale i radzenia sobie z porażkami.

-propaguje trwałe , uniwersalne wzorce zachowania .

- promuje i propaguje zachowania proekologiczne i prozdrowotne

 -otacza specjalistyczną opieką dzieci z problemami emocjonalnymi i rozwojowymi .

II Dziecko jest :

- ciekawe świata

- aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola

 - twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej

 - prawdomówne , obowiązkowe ,kulturalne

 - świadome zagrożeń

III Dziecko ma prawo do :

 - życia i rozwoju

 - swobody myśli sumienia i wyznania ,

 - aktywnej serdecznej miłości i ciepła ,

 - spokoju i samotności , gdy tego chce ,

 - snu lub wypoczynku ,jeśli jest zmęczone ,

 - indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju ,

 - pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą ,

 - wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi ,

 - wspólnoty i solidarności w grupie ,

 - zabawy i wyboru towarzyszy zabaw ,

 - pomocy ze strony dorosłyc

 - nauki ,informacji ,badania ,eksperymentowania ,

 - nauki jak reagować na zagrożenia ,

 - doświadczania konsekwencji swojego zachowania ,

- zdrowego żywienia.

 

Model absolwenta :

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej wykazuje :

 

- motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego ,

 - chęć poznania czegoś nowego ,

- umiejętność przyswajania nowych pojęć ,logicznego myślenia , korzystania z posiadanych wiadomości ,

 - umiejętność koncentracji , uważnego słuchania ,wytrwałości

 -umiejętność radzenia sobie z trudnościami ( nie zniechęca się , gdy mu coś się nie uda , podejmuje próby radzenia sobie z zadaniem ) ,

 -umiejętność współpracy w grupie ( podporządkowuje się poleceniom , normom ,umie współdziałać z innymi ),

 - tolerancję wobec innych ,odmiennych postaw ,przekonań ,

 - samodzielność ,odporność na stres (w sytuacjach problemowych , podczas konfliktów z kolegami ) ,

 

posiada :

 

- zdolność do obdarzania nauczycieli ( i innych dorosłych ) uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla innych sposób ,

 -wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia ,

 - podstawowa wiedzę o świecie ;

umie :

- cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję , gdy samodzielnie wykona zadanie ;

 rozumie , zna :

 -prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi ,

 - zasady bezpieczeństwa , zabawy , higieny ,dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną ,

 - kulturę i dziedzictwo własnego regionu ,symbole narodowe ,

 -potrzebę szanowania przyrody i środowiska ( prezentuje postawę proekologiczną ) oraz

 przestrzega w/w praw i zasad ;

 nie obawia się :

 -występować publicznie ,

-reprezentować grupę i przedszkole ,

 -chwalić się swoimi pomysłami ,osiągnięciami artystycznymi ,sportowymi ,sukcesami .

 - wykazywać inicjatywę w działaniu ,

-  wyrażania swoich uczuć .

 

Cele przedszkola .

 

1.Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa .

 

2.Przedszkole doskonali efekty swojej pracy .

 

3. Procesy zachodzące w Przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy .

 

4.W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

 

5.Przedszkole jest integralnym elementem środowiska ,w którym działa .

 

6.Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego .

 

7.Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki , w których działa.

 

8. Zarządzanie zapewnia sprawne funkcjonowanie przedszkola .

 

Chcemy, aby nasze dzieci opuszczające nasze przedszkole posiadały wrażliwość ekologiczną i wzrastały w poczuciu odpowiedzialności za stan przyrody.

 

Cele koncepcji pracy przedszkola:

 

 • Wspieranie i rozwijanie inteligencji wielorakich dzieci

 • Przygotowanie intelektualne i emocjonalne do współistnienia z przyrodą

 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego

 • Zapewnienie zdrowego żywienia z uwzględnieniem rozwijania u dzieci preferencji żywieniowych zgodnie z ich potrzebami

 • Efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji

 • Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym

 • Popularyzowanie zdrowego stylu życia, w tym: aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania się, zachowania higieny osobistej, higieny otoczenia i żywienia, poprzez formy aktywności artystycznej dziecka, zabawę, happeningi itp.

 

Kształtowanie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego, promowanie zajęć rekreacyjnych i sportowych, systematyczna organizacja takich zajęć, ujęcie ich w ramowym rozkładzie dnia.

 

 

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

 

 • Przedszkole ekologiczne- dlaczego warto?:

 

 • bo niepokojąco wzrasta liczba czynników mogących unicestwić ludzkość i zmusza to człowieka do zmiany dotychczasowego sposobu myślenia i zachowania

 • bo zmian w dotychczasowym myśleniu i zachowaniu człowieka należy dokonywać od najwcześniejszych lat jego życia

 • bo dziecko wychowane w potrzebie kontaktu z przyrodą, nauczone proekologicznego myślenia, w okresie dojrzałym będzie w stanie naprawić i zneutralizować negatywne skutki gospodarki jego poprzedników na Ziemi

 • wiek przedszkolny jest optymalnym terminem do wprowadzenia elementów edukacji ekologicznej, która powinna być kontynuowania w dalszej edukacji

 

 • Opracowane i realizowane programy własne z zakresu szeroko pojętej edukacji ekologicznej zakładają wykorzystanie twórczych i aktywnych metod pracy z dzieckiem przy pełnej współpracy z rodzicami, organizacjami i instytucjami w naszym środowisku.

 

 

 

MISJA PRZEDSZKOLA

 

 • Dzieci w naszym przedszkolu będą poznawać przyrodę uczyć się ją kochać i od najmłodszych lat o nią dbać

 • Przedszkole zapewnia dzieciom wszechstronną opiekę, zaspokajając podstawową potrzebę akceptacji i bezpieczeństwa, preferowanie samodzielności w działaniach, warunki do indywidualnego rozwoju, aby dziecko opuszczające przedszkole potrafiło być samodzielne, nawiązywało kontakty z rówieśnikami i dorosłymi, radziło sobie w sytuacjach trudnych, potrafiło wyrażać swoje potrzeby, aby zostało wyposażone w umiejętości i koncepcję związane z osiągnięciem dojrzałości szkolnej

 • Przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców

 

CELE GŁÓWNE:

 

 • Budowanie klimatu sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi dziecka, z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości

 • Stwarzanie warunków odpowiednich do zdobywania przez dziecko umiejętności i wiadomości niezbędnych w szkole i codziennym życiu

 • Zdobywanie kolejnych stopni certyfikatów ekologicznych

 • Samokształcenie kadry, poszerzania kwalifikacji oraz doskonalenia własnego warsztatu pracy

 • Efektywne współdziałanie z rodzicami

 • Dostosowanie bazy przedszkola do wybranej koncepcji pracy

 • Kreowanie pozytywnego wizerunku placówki

 • Realizacja programów własnych

 • Promowanie zdrowego stylu życia w domu i w przedszkolu

 

 

 

 Kierunki realizacji koncepcji przedszkola

 

Priorytety na rok 2016-2017

 

1.Kształtowanie zachowań i rozwijanie świadomości ekologicznej. Realizacja programu własnego

 

autorstwa naucz.T.Suś pt. Obecna i przyszła jakość życia na ziemi.

 

2.Empiryczne poznawanie świata ,jako elementu kształtowania świadomego i przyjaznego

 

odnoszenia się dzieci do natury oraz rozumienie jego wpływu na nasze zdrowie.

 

 3.Poznanie bliższego regionu ,jego środowisko przyrodnicze ,tradycje , zabytki kultury ,legendy

 

 4.Promocja zdrowia

 

 

 

Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia :

 

-cele wychowania i nauczania ,

 

-działania zorientowane na dziecko ,

 

-aktualne pory roku ,

 

-święta i uroczystościh ,

 

Zasady pracy

 

* Przedszkole pracuje w oparciu o programy zgodne z nowa podstawą programową

 

oraz w oparciu o programy własne :

 

Do realizacji obowiązujących treści programowych , nauczycielki przedszkola wykorzystują metody aktywne ,problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne .Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności tj. zabawę .

 

Do metod tych należą :

 

- Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza

 

- gimnastyka ekspresyjna Rudolfa Labana

 

- relaksacja i masażyki

 

- techniki czytania wg I.Majchrzak

 

- elementy metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

 

- nauczanie problemowe pojęć matematycznych wg koncepcji Edyty Gruszczyk -Kolczyńskiej

 

- tańce wg choreografii Romy Jakubowskiej

 

- nauka wybranych tańców ludowych i narodowych

 

- gimnastyka rytmiczna i taniec disco

 

- techniki parateatralne ,

 

- bajkoterapia

 

- eksperyment przyrodniczy

 

- wychowanie plastyczno-techniczne

 

 

 

 

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

 

I.     PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

1.   Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych).

    Są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

2.   Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur w sali zbiorczej

    W przeciwnym wypadku żaden pracownik przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.

3. W godzinach od 6.30 do 7.30 rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają dziecko do sali zbiorczej. Punktualnie od godz. 7.30 czynne są już wszystkie grupy. Dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką nauczycieli. Od tej godziny rodzice przyprowadzają dzieci do sali danej grupy.

4.Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.

5. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.

6.    Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.

7.  Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne należy zgłaszać wyłącznie pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie.

8.   Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

II.   ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

1.         Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych), zdolne do podejmowania czynności prawnych. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji przedszkola. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione. Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

2. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

3. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczyciela, a dyrektor lub (w przypadku jego nieobecności) nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.

4.Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego – nauczyciel zobowiązany jest do wylegitymowania tej osoby.

5.  W przypadku telefonicznej prośby rodzica, upoważnienia słownego, nauczyciel zobowiązany jest wykonać telefon sprawdzający do rodzica i potwierdzić wcześniejszą informację. Zaistniałą sytuację należy odnotować w rejestrze upoważnień telefonicznych, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury.

6.  Nauczyciel każdej grupy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania, miejsca pracy i numerów kontaktowych rodziców, prawnych opiekunów dzieci oraz osób upoważnionych pisemnie przez rodziców do odbioru dziecka.

7. Odbiór dziecka następuje w danej grupie do godziny 15.00–15.30 (w zależności od grafiku pracy nauczycieli), a od godz. 15.30 do 17.00 na sali zbiorczej.

8. Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic (osoba upoważniona) dotarł na miejsce pobytu grupy.

9.   Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne. W takim przypadku personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W takich okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor lub jego zastępca.

 

10.      Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

III. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA LUB ZGŁOSZENIA SIĘ PO DZIECKO OSOBY NIEMOGĄCEJ SPRAWOWAĆ OPIEKI

 1. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do godziny 17.00.
 1. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola (w godzinach pracy przedszkola – sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.
 1. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców, prawnych opiekunów lub osób upoważnionych pisemnie nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora przedszkola oraz skontaktować się z Policyjną Izbą Dziecka.
 1. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

    1    Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zostali zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola w dniu 28.08.2014

   2     Potwierdzenia stanowią podpisy pracowników pod procedurą oraz listy obecności rodziców na zebraniach organizacyjnych (wrzesień).

   3     3   Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.

 

 

Procedura obowiązuje od dnia 1 września 2014 r., została zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną w dniu 28.08.2014 r.

 

 

 

Pogadanka :Jak rodzic może wspierać właściwy rozwój mowy swojego dziecka ?

Rola logopedy   w  informowaniu  rodziców  o istotnych czynnikach   mających wpływ  na prawidłowy  rozwój mowy   u małych  dzieci .

 

Artykuły

2015-01-27

Pliki do pobrania