Kalendarium

Niedziela, 2017-02-26

Imieniny: Bogumiła, Eweliny

Statystyki

 • Odwiedziny: 148749
 • Do końca roku: 308 dni
 • Do wakacji: 117 dni
Jesteś tutaj: Start / Dla rodziców

Dla rodziców

 

REKRUTACJA  DO PRZEDSZKOLI 

PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ NYSA

NA  ROK  SZKOLNY  2017/2018 


W związku ze zmianą prawa oświatowego organ prowadzący zobowiązany jest podać do publicznej wiadomości do dnia 15 kwietnia 2017 r. terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

W przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nysa planowane jest podanie zasad rekrutacji i jej rozpoczęcie w drugiej połowie marca 2017 r.

Informacje o kryteriach, zasadach i terminach rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Nysa oraz lista szkół podstawowych,
w których w roku szkolnym 2017/2018 zostaną utworzone oddziały przedszkolne będą podane na stronie Urzędu Miejskiego w Nysie oraz stronach przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Nysaw pierwszej połowie marca br.

 

 

 

 

 

DYŻURY WAKACYJNE PRZEDSZKOLI I ŻŁOBKÓW - 2017 r.

LIPIEC

SIERPIEŃ

1. Przedszkole nr 14

1. Przedszkole nr 10

2. Przedszkole nr 12

2. Przedszkole nr 8

3. Przedszkole nr 5

3. Przedszkole nr 6

4. Przedszkole nr 9

4. Przedszkole nr 1

Żłobek nr 2

Żłobek nr 1

 

 

 

 1. Terminy zgłoszenia dziecka na pobyt wakacyjny:

 

 • do 15 marca 2017 r. w przedszkolach macierzystych;

 • 20 marca – 31 marca 2017 r. w przedszkolach innych niż macierzyste.

 

 1. Rodzice zgłaszają pobyt dziecka w przedszkolu macierzystym na miesiąc, w którym to przedszkole pełni dyżur.

 2. Rodzice dzieci zgłaszanych do placówek innych niż macierzyste zgłaszają się bezpośrednio do placówek pełniących dyżur w miesiącu, którego dotyczy zgłoszenie. Zgłoszenie dziecka na okres wakacyjny do placówki innej niż macierzysta wymaga zawieszenia umowy w placówce macierzystej na czas korzystania z innego przedszkola.

 3. Rodzice dzieci zgłaszanych do placówek innych niż macierzyste wypełniają „Wniosek
  o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola”.

 4. Pobyt wakacyjny dotyczy dzieci przebywających w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie.

 

 

 

 Nowa  misja przedszkola na lata  2016-2020      Żyj   w zgodzie z przyrodą

 I Nasze przedszkole :

- zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne

- dba o dobre samopoczucie dziecka ,wzmacnia poczucie jego wartości i uczy szacunku do innych ,

- inspiruje do samodzielnego działania , poznawania świata i nabierania doświadczeń przez dzieci,

- dostosowuje metody pracy do konkretnych sytuacji i potrzeb dziecka ,

- wychowuje wrażliwego odbiorcę literatury i sztuki

- umożliwia prezentację osiągnięć dzieci w środowisku ,

 - przygotowuje dziecko do przezywania sukcesu ,ale i radzenia sobie z porażkami.

-propaguje trwałe , uniwersalne wzorce zachowania .

- promuje i propaguje zachowania proekologiczne i prozdrowotne

 -otacza specjalistyczną opieką dzieci z problemami emocjonalnymi i rozwojowymi .

II Dziecko jest :

- ciekawe świata

- aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola

 - twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej

 - prawdomówne , obowiązkowe ,kulturalne

 - świadome zagrożeń

III Dziecko ma prawo do :

 - życia i rozwoju

 - swobody myśli sumienia i wyznania ,

 - aktywnej serdecznej miłości i ciepła ,

 - spokoju i samotności , gdy tego chce ,

 - snu lub wypoczynku ,jeśli jest zmęczone ,

 - indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju ,

 - pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą ,

 - wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi ,

 - wspólnoty i solidarności w grupie ,

 - zabawy i wyboru towarzyszy zabaw ,

 - pomocy ze strony dorosłyc

 - nauki ,informacji ,badania ,eksperymentowania ,

 - nauki jak reagować na zagrożenia ,

 - doświadczania konsekwencji swojego zachowania ,

- zdrowego żywienia.

 

Model absolwenta :

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej wykazuje :

 

- motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego ,

 - chęć poznania czegoś nowego ,

- umiejętność przyswajania nowych pojęć ,logicznego myślenia , korzystania z posiadanych wiadomości ,

 - umiejętność koncentracji , uważnego słuchania ,wytrwałości

 -umiejętność radzenia sobie z trudnościami ( nie zniechęca się , gdy mu coś się nie uda , podejmuje próby radzenia sobie z zadaniem ) ,

 -umiejętność współpracy w grupie ( podporządkowuje się poleceniom , normom ,umie współdziałać z innymi ),

 - tolerancję wobec innych ,odmiennych postaw ,przekonań ,

 - samodzielność ,odporność na stres (w sytuacjach problemowych , podczas konfliktów z kolegami ) ,

 

posiada :

 

- zdolność do obdarzania nauczycieli ( i innych dorosłych ) uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla innych sposób ,

 -wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia ,

 - podstawowa wiedzę o świecie ;

umie :

- cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję , gdy samodzielnie wykona zadanie ;

 rozumie , zna :

 -prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi ,

 - zasady bezpieczeństwa , zabawy , higieny ,dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną ,

 - kulturę i dziedzictwo własnego regionu ,symbole narodowe ,

 -potrzebę szanowania przyrody i środowiska ( prezentuje postawę proekologiczną ) oraz

 przestrzega w/w praw i zasad ;

 nie obawia się :

 -występować publicznie ,

-reprezentować grupę i przedszkole ,

 -chwalić się swoimi pomysłami ,osiągnięciami artystycznymi ,sportowymi ,sukcesami .

 - wykazywać inicjatywę w działaniu ,

-  wyrażania swoich uczuć .

 

Cele przedszkola .

 

1.Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa .

 

2.Przedszkole doskonali efekty swojej pracy .

 

3. Procesy zachodzące w Przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy .

 

4.W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

 

5.Przedszkole jest integralnym elementem środowiska ,w którym działa .

 

6.Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego .

 

7.Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki , w których działa.

 

8. Zarządzanie zapewnia sprawne funkcjonowanie przedszkola .

 

Chcemy, aby nasze dzieci opuszczające nasze przedszkole posiadały wrażliwość ekologiczną i wzrastały w poczuciu odpowiedzialności za stan przyrody.

 

Cele koncepcji pracy przedszkola:

 

 • Wspieranie i rozwijanie inteligencji wielorakich dzieci

 • Przygotowanie intelektualne i emocjonalne do współistnienia z przyrodą

 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego

 • Zapewnienie zdrowego żywienia z uwzględnieniem rozwijania u dzieci preferencji żywieniowych zgodnie z ich potrzebami

 • Efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji

 • Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym

 • Popularyzowanie zdrowego stylu życia, w tym: aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania się, zachowania higieny osobistej, higieny otoczenia i żywienia, poprzez formy aktywności artystycznej dziecka, zabawę, happeningi itp.

 

Kształtowanie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego, promowanie zajęć rekreacyjnych i sportowych, systematyczna organizacja takich zajęć, ujęcie ich w ramowym rozkładzie dnia.

 

 

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

 

 • Przedszkole ekologiczne- dlaczego warto?:

 

 • bo niepokojąco wzrasta liczba czynników mogących unicestwić ludzkość i zmusza to człowieka do zmiany dotychczasowego sposobu myślenia i zachowania

 • bo zmian w dotychczasowym myśleniu i zachowaniu człowieka należy dokonywać od najwcześniejszych lat jego życia

 • bo dziecko wychowane w potrzebie kontaktu z przyrodą, nauczone proekologicznego myślenia, w okresie dojrzałym będzie w stanie naprawić i zneutralizować negatywne skutki gospodarki jego poprzedników na Ziemi

 • wiek przedszkolny jest optymalnym terminem do wprowadzenia elementów edukacji ekologicznej, która powinna być kontynuowania w dalszej edukacji

 

 • Opracowane i realizowane programy własne z zakresu szeroko pojętej edukacji ekologicznej zakładają wykorzystanie twórczych i aktywnych metod pracy z dzieckiem przy pełnej współpracy z rodzicami, organizacjami i instytucjami w naszym środowisku.

 

 

 

MISJA PRZEDSZKOLA

 

 • Dzieci w naszym przedszkolu będą poznawać przyrodę uczyć się ją kochać i od najmłodszych lat o nią dbać

 • Przedszkole zapewnia dzieciom wszechstronną opiekę, zaspokajając podstawową potrzebę akceptacji i bezpieczeństwa, preferowanie samodzielności w działaniach, warunki do indywidualnego rozwoju, aby dziecko opuszczające przedszkole potrafiło być samodzielne, nawiązywało kontakty z rówieśnikami i dorosłymi, radziło sobie w sytuacjach trudnych, potrafiło wyrażać swoje potrzeby, aby zostało wyposażone w umiejętości i koncepcję związane z osiągnięciem dojrzałości szkolnej

 • Przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców

 

CELE GŁÓWNE:

 

 • Budowanie klimatu sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi dziecka, z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości

 • Stwarzanie warunków odpowiednich do zdobywania przez dziecko umiejętności i wiadomości niezbędnych w szkole i codziennym życiu

 • Zdobywanie kolejnych stopni certyfikatów ekologicznych

 • Samokształcenie kadry, poszerzania kwalifikacji oraz doskonalenia własnego warsztatu pracy

 • Efektywne współdziałanie z rodzicami

 • Dostosowanie bazy przedszkola do wybranej koncepcji pracy

 • Kreowanie pozytywnego wizerunku placówki

 • Realizacja programów własnych

 • Promowanie zdrowego stylu życia w domu i w przedszkolu

 

 

 

 Kierunki realizacji koncepcji przedszkola

 

Priorytety na rok 2016-2017

 

1.Kształtowanie zachowań i rozwijanie świadomości ekologicznej. Realizacja programu własnego

 

autorstwa naucz.T.Suś pt. Obecna i przyszła jakość życia na ziemi.

 

2.Empiryczne poznawanie świata ,jako elementu kształtowania świadomego i przyjaznego

 

odnoszenia się dzieci do natury oraz rozumienie jego wpływu na nasze zdrowie.

 

 3.Poznanie bliższego regionu ,jego środowisko przyrodnicze ,tradycje , zabytki kultury ,legendy

 

 4.Promocja zdrowia

 

 

 

Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia :

 

-cele wychowania i nauczania ,

 

-działania zorientowane na dziecko ,

 

-aktualne pory roku ,

 

-święta i uroczystościh ,

 

Zasady pracy

 

* Przedszkole pracuje w oparciu o programy zgodne z nowa podstawą programową

 

oraz w oparciu o programy własne :

 

Do realizacji obowiązujących treści programowych , nauczycielki przedszkola wykorzystują metody aktywne ,problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne .Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności tj. zabawę .

 

Do metod tych należą :

 

- Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza

 

- gimnastyka ekspresyjna Rudolfa Labana

 

- relaksacja i masażyki

 

- techniki czytania wg I.Majchrzak

 

- elementy metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

 

- nauczanie problemowe pojęć matematycznych wg koncepcji Edyty Gruszczyk -Kolczyńskiej

 

- tańce wg choreografii Romy Jakubowskiej

 

- nauka wybranych tańców ludowych i narodowych

 

- gimnastyka rytmiczna i taniec disco

 

- techniki parateatralne ,

 

- bajkoterapia

 

- eksperyment przyrodniczy

 

- wychowanie plastyczno-techniczne

 

 

 

 

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

 

I.     PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

1.   Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych).

    Są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

2.   Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur w sali zbiorczej

    W przeciwnym wypadku żaden pracownik przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.

3. W godzinach od 6.30 do 7.30 rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają dziecko do sali zbiorczej. Punktualnie od godz. 7.30 czynne są już wszystkie grupy. Dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką nauczycieli. Od tej godziny rodzice przyprowadzają dzieci do sali danej grupy.

4.Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.

5. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.

6.    Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.

7.  Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne należy zgłaszać wyłącznie pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie.

8.   Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

II.   ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

1.         Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych), zdolne do podejmowania czynności prawnych. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji przedszkola. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione. Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

2. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

3. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczyciela, a dyrektor lub (w przypadku jego nieobecności) nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.

4.Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego – nauczyciel zobowiązany jest do wylegitymowania tej osoby.

5.  W przypadku telefonicznej prośby rodzica, upoważnienia słownego, nauczyciel zobowiązany jest wykonać telefon sprawdzający do rodzica i potwierdzić wcześniejszą informację. Zaistniałą sytuację należy odnotować w rejestrze upoważnień telefonicznych, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury.

6.  Nauczyciel każdej grupy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania, miejsca pracy i numerów kontaktowych rodziców, prawnych opiekunów dzieci oraz osób upoważnionych pisemnie przez rodziców do odbioru dziecka.

7. Odbiór dziecka następuje w danej grupie do godziny 15.00–15.30 (w zależności od grafiku pracy nauczycieli), a od godz. 15.30 do 17.00 na sali zbiorczej.

8. Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic (osoba upoważniona) dotarł na miejsce pobytu grupy.

9.   Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne. W takim przypadku personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W takich okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor lub jego zastępca.

 

10.      Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

III. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA LUB ZGŁOSZENIA SIĘ PO DZIECKO OSOBY NIEMOGĄCEJ SPRAWOWAĆ OPIEKI

 1. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do godziny 17.00.
 1. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola (w godzinach pracy przedszkola – sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.
 1. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców, prawnych opiekunów lub osób upoważnionych pisemnie nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora przedszkola oraz skontaktować się z Policyjną Izbą Dziecka.
 1. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

    1    Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zostali zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola w dniu 28.08.2014

   2     Potwierdzenia stanowią podpisy pracowników pod procedurą oraz listy obecności rodziców na zebraniach organizacyjnych (wrzesień).

   3     3   Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.

 

 

Procedura obowiązuje od dnia 1 września 2014 r., została zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną w dniu 28.08.2014 r.

 

 

 

Pogadanka :Jak rodzic może wspierać właściwy rozwój mowy swojego dziecka ?

Rola logopedy   w  informowaniu  rodziców  o istotnych czynnikach   mających wpływ  na prawidłowy  rozwój mowy   u małych  dzieci .

   Pracując w przedszkolu  zetknęłam się z  problemem  narastającego zjawiska  pogorszenia się mowy  u dzieci w wieku przedszkolnym.

  Proces ten wzrastał   systematycznie , obecnie szacuje się że wśród populacji dzieci ok. 40 %  ma kłopoty z mówieniem , czyli wśród maluchów  występują  wady  wymowy ,ale i zasób słownictwa czynnego jest uboższy  . Wskazuję na podstawie obserwacji  i   uwag   Rene   Roy Hill  ( amerykańskiej   logopedy z Alabamy  ) .

czynniki  mające istotny  wpływ   na   prawidłowy rozwój mowy u dzieci to :

•         złe żywienie dzieci  

•         nieprawidłowe nawyki  , zachowanie  przy stole

•         nadużywanie  oglądania telewizji , korzystania z internetu , czy  ixboksów    w zabawach dzieci

•         obniżenie relacji  rodzinnych i koleżeńskich  pomiędzy dziećmi

•         wady  rozwojowe,,

  Mając na względzie poprawę takiego stanu , postanowiłam zapoznać rodziców   i nauczycielki z wyżej  przedstawionym zagadnieniem.

Przygotowałam  ankietę   , którą rodzice wypełnili na początku i pod koniec spotkania.

Wzór ankiety.

Diagnoza słabych i mocnych stron mojego dziecka dla rozwoju mowy

..................................................................................................                              nie                         tak

 1

 oddychanie

Częste infekcje nosa i gardła

       

*

   

Chore zatoki

 

*

   

Otwarte usta przy jedzeniu

 

*

   

Wyciągnięty na zewnątrz język podczas chodzenia

 

*

   

Trzeci migdał

 

*

   

Zapalenie ucha środkowego

 

*

 2

    zęby

Prawidłowy zgryz

*

 
   

Ubytki w uzębieniu

 

*

   

Chore zęby

 

*

 3

    język

Potrafi kląskać

*

 
   

Potrafi dotknąć brody i nosa

*

 
   

Potrafi zrobić rurkę z języka

*

 
   

Jest przyrośnięty

*

 

 4

postawa ciała przy jedzeniu

Podpiera głowę

*

 
   

Podpiera stopy

*

 
   

Siedzi wyprostowane

*

 
   

Huśta się na krześle

*

 
   

Ma łokcie na stole

*

 
   

Lubi twarde produkty

*

 
   

Ma zamknięte usta podczas jedzenia

*

 
   

Podpiera ręka głowę podczas jedzenia

 

*

   

Potrafi jeść łyżeczką

*

 
   

Potrafi pić przez słomkę

*

 

 5

aktywność fizyczna

Jeździ na rowerze

*

 
   

Często spaceruje i biega

*

 
   

Często przebywa na spacerze

*

 
   

Pływa  regularnie na basenie

*

 
   

Gra w tenisa

*

 
   

Gra w kometkę

*

 
   

Uprawia koszykówkę , piłkę nożną , siatkówkę

*

 
   

Systematycznie tańczy

*

 
   

Lubi śpiewać

*

 
   

Szybko się męczy

 

*

   6

aktywność poznawcza

Słucha bajek i piosenek

*

 
   

Ma ulubione  gry i zabawy

*

 
   

Nawiązuje kontakty przez mowę

*

 
   

Samo wymyśla zabawę

*

 

   Na pytania zawarte w ankiecie należy odpowiedzieć stawiając znak X obok , a przy ponownym czytaniu znak V w kolorze czerwonym.

Pytania i odpowiedzi mają za zadanie porównać stan wiedzy  rodzica  przed i po prelekcji.

System ankiety jest jakby autokontrolką dla respondenta ,ale i hasłowym przypomnieniem istotnych informacji.

Złe żywienie. Rodzice często zakupują produkty przetworzone ,z dużą ilością konserwantów, fast- foody, chipsy, oranżady, pączki ,cukierki itd.; podają dzieciom żywność w postaci papek i musów  .

Powszechnie wiadomo, że fast-foody szkodliwe ,mają wpływ na otyłość u dzieci , miażdżycę , pruchnicę . My skoncentrujemy się na  , rozwoju aparatu mowy .

 Rozwój żuchwy. Przetworzone produkty nie wymagają dużej sprawności żucia ,dlatego

mięśnie żuchwy są słabiej rozwinięte. Często popełnianym błędem jest nadmierne rozdrabnianie pożywienia , usuwanie skórki od chleba ,wyeliminowanie jabłek , marchewki  - co prowadzi do rozleniwienia sprawności dziecka przy  jedzeniu.

Prawidłowe żucie ma wpływ na rozwój żuchwy.

Rada dla rodziców :

-  wprowadzać produkty wymagające żucia : suchary , gumy itp.;

-  kształtować nawyk mycia zębów

Złe nawyki  w żywieniu to także nieumiejętne karmienie dziecka łyżeczką we wczesnym

dzieciństwie ,podczas którego dziecko powinno przy pomocy warg samodzielnie ściągać pokarm z łyżeczki. Położenie łyżeczki względem warg musi być poziome.

Złym nawykiem jest także karmienie dziecka  smoczkiem ze zbyt dużymi dziurkami,

podawanie picia w kubkach niekapkach  z dużym otworem. Rodzic ułatwiając dziecku

przyswajanie płynnego posiłku ,eliminuje taki odruch jak ssanie , bowiem pokarm sam

wlewa się  dziecku do ust jeżeli dziurki są   zbyt duże. Ważna jest także pozycja dziecka karmionego na rękach nie może odbywać się w pozycji stricte poziomym.

     Kolejnym złym nawykiem jest podpieranie głowy na łokciu przy posiłku. W efekcie

jedna strona żuchwy jest obniżona i nierówno  każda strona  przerabia pożywienie ,

co w niedługim czasie spowoduje nieharmonijny rozwój żuchwy. Warto w tym momencie przypomnieć , że żuchwa stanowi w części ważny element aparatu mowy ,bowiem ma wpływ na rezonans wydobywanego dźwięku.

Aparat mowy to narządy biorące udział w tworzeniu dźwięków. Są ich 3 grupy:

1)Aparat oddechowy- w jego skład wchodzą płuca , przepona ,tchawica i oskrzela.

Materiałem do produkcji dźwięku  jest zasysane i wydychane z płuc powietrze .

2)Aparat fonacyjny: to krtań z rozpiętymi więzadłami (fałdami )głosowymi. Ich ułożenie

odgrywa zasadniczą rolę w procesie mówienia.

3)aparat artykulacyjny: składa się z narządów modyfikujących strumień powietrza

-jamy nosowej ,gardłowej i ustnej, artykulatorów ruchomych –języka ,warg ,podniebienia

miękkiego z języczkiem, artykulatorów  nieruchomych -zębów, dziąseł ,podniebienia twardego.

Należy mieć wgląd także ,aby dzieci przy posiłku miały podparte stopy ,cała sylwetka

była wyprostowana i stabilna. Wszystkie w/w czynniki nie sprzyjają właściwemu rozwojowi żuchwy ,a w następstwie właściwej artykulacji głosek.

Poza tymi nawykami , należy zwrócić  rodzicom uwagę na wysokość położenia poduszki dziecku podczas snu. Stwierdzono ,że zbyt wysoko ułożona poduszka jest przyczyną

nadmiernego rozrostu żuchwy dolnej ,poduszka ułożona za nisko powoduje słaby wzrost żuchwy i utrudnia oddychanie. Właściwy kąt nachylenia poduszki wynosi ok.45 stopni.

Stan uzębienia. Brak zębów ,ubytki w uzębieniu -są przyczyną wad z szeregu z,s ,c; sz,cz,ż ,dż

Rola języka.Sprawność języka ma wpływ na dobrą artykulację głosek  poprzez prawidłowe jego ułożenie , zbliżenie do podniebienia ,wyczucia warg i uzębienia. Najczęściej spotykane  są wady tj, kappacyzm , gdzie dziecko nie mówi k,g-ponieważ nie umie ułożyć języka na podniebieniu ;oraz reranie - dziecko nie mówi ,, r" ,ale mówi ,, l "  i,,  j" w/m , a tu z kolei należy pracować m.in nad ruchami pionowymi języka.

 Oddychanie.Dziecko sprawnie oddychające ,będzie lepiej dotlenione ,ale i  wyraźniej

wybrzmiewało dźwięki. Dźwięk wydawany na wydechu przy pomocy pompy płuc , przechodzi do strun głosowych, następnie do jamy ust ,gdzie rezonuje przy użytku języka ,żuchwy, zębów ,warg i nosa.

Najczęściej spotykane przypadłości ,które może w oddychaniu zniwelować rodzic to:

- trzeci migdał , wymaga interwencji laryngologa;

-         katar ,zatkany nos , częste anginy i przeziębienia.

Schorzenia ,które należy leczyć , zapobiegać przeziębieniom , hartować dzieci.

 Rady dla rodziców

- dla dziecka często przeziębiającego się > ubierać dziecku podkoszulek , który będzie pełnił rolę jakby  drugiej skóry , pomagał będzie chronić dziecko przed wychłodzeniem ;

- podczas spacerów na powietrzu rozmawiać z dzieckiem , udowodniono ,że pojemność płuc podczas rozmowy i  spaceru  wzrasta u osób dorosłych z 0,5 l do 2,5 l , u dziecka do 1,5 l   ;

-wykorzystać  wolny czas dziecka  na  uprawianie sportu : biegi , pływanie , gra w kometkę, gra w siatkówkę ,czyli  te dziedziny ,które wymagają rytmiczności ruchów , unoszenia rąk i sprzyjają wymianie powietrza w  trakcie oddychania ;

- zapobiegać katarom , podawać  suplementy diety mające wpływ na zwiększenie odporności dzieci tj, tran ,propolis ; oraz wyrabiać nawyki prawidłowego korzystania              z chustki do nosa .

Nadużywanie internetu jest zjawiskiem powszechnym i prowadzi do uzależnienie dziecka , ma także wpływ na  kształtowanie się  wadliwej sylwetki , obniżenie sprawności oczu ,nie sprzyja rozwijaniu relacji interpersonalnych , nie zmusza dziecka do prowadzenia konwersacji.

 Brak ćwiczeń w  mówieniu  powoli  powoduje  , że zakres mowy czynnej jest

niższy  w porównaniu z rówieśnikami ( j/w ok. 40 % ),zwiększa się też ilość wad wymowy .

W 2012 r. chińscy naukowcy  ogłosili wyniki badań prowadzonych  w grupie osób uzależnionych od internetu cyt.,, Uzależnienie   od sieci moźe powodować zanikanie obszarów mózgu odpowiedzialnych za emocje i funkcje poznawcze. Porównano skan mózgu osób uzależnionych od internetu i  mało korzystających z  inernetu ,u uzależnionych ważne    obszary mózgu  były mniejsze!  "( tygodnik Angora 2012 r.)

Rada dla rodziców - regulować czas  zabaw  dziecka przy komputerze na rzecz  zabaw   i gier na powietrzu.  

 Wady rozwojowe -można podzielić na 2 grupy :

1.Wady typowe w mówieniu , charakterystyczne dla wieku to m.in :

- zjawisko powstawania nowych zwrotów  i wyrażeń np.,, chcę pomasłować chlebek " , ,,polokować włosy ''; neologizmy  np. ,,tu pracuje gotowarka"( czyt.kucharka ) 

-przestawianie sylab w wyrazach np.kolomotywa zamiast lokomotywa

Wady te ustępują z czasem samoczynnie.  

    Wady wymowy tj. seplenienie , reranie , kappacyzm  - wymagają ćwiczeń z logopedą   i utrwaleń z rodzicem ;

2 .Wady wymagające interwencji  lekarskich , laryngologicznych ,chirurgicznych  ,stomatologicznych , audiologicznych itd. np.przyrośnięty język , niedosłuch , trwały ubytek w uzębieniu , nieprawidłowy zgryz.

Jąkanie -wada o podłożu emocjonalnym - wymaga współpracy z kilkoma specjalistami.

Rada dla rodziców - w ramach współpracy z logopedą skorzystać z całkowitej diagnozy          

 nt. rozwoju mowy i słuchu swojego dziecka w Poradni Medincus - Opole .

Ankietę i  tę  pogadankę stosowałam już kilkakrotnie , demonstrując rodzicom warsztat pracy logopedy tj. : wibratory , poduszeczki , dmuchanki , bloczki zgryzowe , aparat do usuwania rotacyzmu , jedocześnie tłumacząc ich zastosowanie.

W wyniku przeprowadzonych spotkań  uzyskałam od rodziców :

- wsparcie do pracy z dzieckiem w domu ;

- pomoc w doposażeniu sali zajęć  ( lustro ,zasłonki  , szpatułki ,drobne art, spożywcze do ćwiczeń z dziećmi: gumy ,chrupki , ryż dmuchany , wafelki ,ciasteczka) ;

od nauczycielek :

- pomoc w opracowaniu i realizacji  miesięcznych zestawów ćwiczeń oddechowych ,warg

  policzków i języka ;

- mobilizowanie dzieci do kształtowania właściwych nawyków higienicznych  i zachowania  przy stole ;

- tworzenie kącików do zabaw logopedycznych ,wyposażonych w książki , historyjki       obrazkowe , domina obrazkowe , zabawki  do dmuchania ;

- udział 2 nauczycielek w studiach logopedycznych .

      W  przyszłości  prognozuję  utworzenie programu terapii logopedycznej , spowodowanie zatrudnienia logopedy  na co dzień  w każdej grupie wiekowej .

                                                                      Elżbieta Tęczar 

                                                             Przedszkole nr  9 w Nysie

 

                        

 

Ćwiczenia oddechowe wspierające proces mówienia

 

 

Oddychanie jest naturalną czynnością fizjologiczną, niezbędną do życia, a także bardzo ważną dla poprawnego mówienia oraz prawidłowego rozwoju i funkcjonowania aparatu artykulacyjnego.

W dzień i podczas snu dziecko powinno oddychać nosem. Taki tor oddechowy zapewnia właściwy rozwój aparatu artykulacyjnego. Nieprawidłowe oddychanie wpływa niekorzystnie na wymowę.

Oddychanie przez usta powoduje, że powietrze przepływające ponad językiem utrudnia jego właściwą pionizację. Dziecko ma w związku z tym problemy z artykulacją głosek wymagających podniesienia czubka języka / sz, ż, cz, dż, l, r/.

W czasie mówienia powietrze wdychane jest głównie ustami a wydychane ustami lub nosem, w zależności od wypowiadanych dźwięków. Prawidłowy oddech podczas wypowiedzi to rytmiczny szybki wdech wykonany bez podnoszenia ramion i powolny, długi wydech, podczas którego odbywa się wypowiedź.

Dzieci mające kłopoty z prawidłowym gospodarowaniem powietrzem mówią niewyraźnie, nawet jeśli nie mają zaburzeń artykulacyjnych. Zacinają się przy mówieniu, przerywają kwestie w najmniej spodziewanym momencie, “połykają” końcówki wyrazów. Mówią za głośno lub zbyt cicho. W mowę zaangażowane jest całe ciało. Dziecko mówiąc unosi ramiona, wyciąga szyję, staje na palcach itp                                                                                                                             

 Ćwiczenia oddechowe wykonujemy:

1.                  w przewietrzonym pomieszczeniu

2.                  przed jedzeniem lub 2–3 godziny po posiłku

3.                  systematycznie 2–3 razy dziennie przez ok. 2–3 min

4.                  przedłużanie wydechu nie może być zbyt długie, bo może opróżnić płuca z tzw. „powietrza zapasowego” .

Celem ćwiczeń oddechowych jest:

1.                  poszerzenie pojemności płuc,

2.                  wzmocnienie mięśni biorących udział w oddychaniu,

3.                  wyrobienie toru oddechu przeponowego,

4.                  odróżnienie fazy wdechu i wydechu,

5.                  wyrobienie umiejętności szybkiego, pełnego wdechu i wydłużonej fazy wydechowej,

6.                  dostosowanie długości wydechu do czasu trwania wypowiedzi,

7.                  zsynchronizowanie pauz oddechowych z treścią wypowiedzi.

Ćwiczenia oddechowe rozpoczynamy od ćwiczeń, w czasie których dziecko powinno jedynie „bawić się” oddechem. Stopniowo przechodzimy do ćwiczeń trudniejszych, a więc ćwiczeń oddechowych połączonych z elementami gimnastyki całego ciała lub ćwiczeniami fonacyjnymi. Nowe elementy wprowadzamy, gdy dziecko opanowało wcześniejsze etapy kontroli oddechu.

Każde dziecko ma własny indywidualny rytm oddechu, inną pojemność płuc. Dlatego ćwiczenia te każde dziecko wykonuje zgodnie ze swoimi możliw

Artykuły

2015-01-27